Integritetspolicy

Sängjättens integritetspolicy

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft i hela EU. Syftet med den nya regleringen är att ställa högre krav på hur företag som Sängjätten hanterar dina personuppgifter, allt för att du som kund ska känna dig tryggare. I samband med detta uppdateras och förbättras vår integritetspolicy.

Vad är GDPR?
Dataskyddsförordningen som också kallas GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Syftet med PUL har varit att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Med GDPR stärks rättigheterna för den enskilde när det gäller personlig integritet. Vilket vi på Sängjätten såklart ser positivt på.

Sängjättens nya, förbättrade integritetspolicy
Din integritet är viktig för oss. Därför är vi angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och behandlas på ett tryggt och säkert sätt, i enlighet med den nya dataskyddsförordningen. I vår nya, förbättrade integritetspolicy förklarar vi hur dina personuppgifter behandlas. Policyn gäller från och med den 25 maj 2018 för dig som använder våra produkter/tjänster, besöker vår hemsida eller kommunicerar med oss via våra sociala medier eller våra andra kanaler.


SÄNGJÄTTEN - INTEGRITETSPOLICY

1. INLEDNING

Denna beskriver hur Sängjätten Sverige AB (”Sängjätten”) behandlar dina personuppgifter. Policyn gäller för dig som använder våra produkter/tjänster, besöker vår hemsida eller kommunicerar med oss via våra sociala medier eller våra andra kanaler.

Din integritet är viktig för oss. Därför är vi angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och behandlas på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom denna policy noggrant. Har du några frågor om hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns under avsnitt 5, Kontaktuppgifter.

2. HUR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t.ex. namn, bild, personnummer, IP-adress, information om intressen och preferenser.

I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används för att vi ska kunna ge dig relevanta upplevelser, produkter/tjänster och erbjudanden.

2.1 Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi och varifrån kommer de?

Vi behandlar personuppgifter som kommer från olika källor:

2.1.1 Uppgifter som du själv ger oss när du använder våra produkter/tjänster eller kommunicerar med oss.

2.1.2 Uppgifter som vi skapar eller som genereras när du använder våra produkter/tjänster.

2.1.3 Uppgifter som vi inhämtar från externa källor.

2.2 För vilka ändamål använder vi dina personuppgifter?

Vi behandlar alltid dina personuppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning. Det innebär att varje behandling har en så kallad rättslig grund. De flesta behandlingar utförs för att vi ska kunna tillhandahålla produkter/tjänsten, dvs. fullgöra avtalet med dig eller för att vi har en rättslig förpliktelse. I vissa fall – när vi har ett berättigat intresse – grundar sig behandlingarna på en intresseavvägning. Om vi behandlar dina personuppgifter för något ändamål som kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta ditt samtycke innan sådan behandling påbörjas.

Nedan följer exempel på ändamål som vi behandlar dina personuppgifter för;

2.2.1 Tillhandahållande av produkterna/tjänsterna

2.2.2 Förbättring av produkterna/ tjänsterna

2.2.3 Marknadsföring

2.2.4 Kommunikation med dig

2.2.5 Förhindra säkerhetsbrister och missbruk av tjänsterna m.m.

2.2.6 Skyldighet enligt lag

2.3 Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de i enlighet med vår gallringsrutin.

  • Dina kunduppgifter sparas så länge du är kund hos oss och 18 månader därefter för statistikuppföljning och analys, med undantag för sådant som måste sparas enligt tillämplig lagstiftning till exempel bokföringslagen (bokföringsdata sparas för en period om sju år utöver innevarande år).
  • För direktmarknadsföring används dina kunduppgifter max 12 månader efter kundförhållandets upphörande.
  • Inspelningar av samtal sparas i upp till 4 månader.

2.4 Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till följande mottagare:

  • Något av bolagen inom koncernen Sängjätten AB, t.ex. för marknadsföringsändamål eller för utveckling av nya produkter/ tjänster.
  • Externa samarbetspartners, både inom och utanför EU/EES , t.ex. assistans vid kundundersökningar, analyser och statistik samt för viss kundkommunikation.
  • Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.

Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter hos våra samarbetspartners och leverantörer.

Om vi använder samarbetspartners och leverantörer utanför EU/EES vidtar vi särskilda skyddsåtgärder, t.ex. tecknar avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

2.5 Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

För åtkomst till ditt "Mina sidor-konto" på www.sangjatten.se krävs ett personligt användarnamn och lösenord. Du ansvarar för att bevara ditt lösenord så att ingen obehörig kommer åt det. Du bör alltid logga ut för att skydda din information i förhållande till andra.

 

3. COOKIES

När du besöker vår webbplats kan vi också samla in information och uppgifter om dig genom att använda så kallade cookies. För mer information om hur vi använder cookies, se vår cookiepolicy på www.sangjatten.se.

 

4. DINA RÄTTIGHETER

Du har vissa rättigheter i förhållande till oss. Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.
Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna.
Rätt till begränsning – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet.
Rätt till invändning – en rätt att invända mot behandling som baseras på intresseavvägning, t.ex. för direkt marknadsföring.
Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen har du även rätt att klaga till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

 

5. KONTAKTUPPGIFTER

Sängjätten Sverige AB (org. nr. 559063-8655) är personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs enligt denna integritetspolicy. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, eller vill utöva någon av rättigheterna ovan, vänligen kontakta oss:

Sängjätten Sverige AB
Lona Knapes gata 5

421 32 Västra Frölunda

Mail: [email protected]

 

6. UPPDATERING AV INTEGRITETSPOLICYN

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 12 maj 2018 och gäller från och med den 25 maj 2018. Integritetspolicyn kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i policyn kommer vi att meddela dig senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft genom e-post, sms, genom tjänsten, eller genom att publicera en ny version på vår webbplats.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller