Allmänna villkor för orderkvitto i konceptet ”En säng för livet”

 

1 Allmän information om KONCEPTET OCH ORDERKVITTOT


1.1 Dessa bestämmelser gäller vid köp av en Produkt (enligt definitionen nedan) under Sängjättens koncept ”En
säng för livet” (”Konceptet”). Köpet av Produkten berättigar Innehavaren (enligt definitionen nedan och som
angivits ovan) till detta tillgodohavande (detta ”Orderkvitto”), som har utfärdats av Sängjätten Sverige AB,
(nedan ”Sängjätten”), med organisationsnummer 559063-8655, och adressen Lona Knapes Gata 5, 421 32
Västra Frölunda.


1.2 Köp eller användning av Orderkvittot regleras av dessa villkor som tillämpas mellan Sängjätten och Innehavaren
för Orderkvittot under Konceptet. För att använda Orderkvittot måste Innehavaren samtycka till dessa villkor.


1.3 Orderkvittot kan endast användas för genomförande av sådan betalning som beskrivs i dessa villkor. På
begäran får Innehavaren när som helst före användande av Orderkvittot en kopia av dessa villkor.


2 Villkor under konceptet


2.1 Konceptet gäller vid köp av en produkt som vid tillfället ingår i det kvalificerande sortimentet för Konceptet till
ordinarie pris (”Produkt”) vid inköpstillfället (”Ursprungsköpet”) och kan ej kombineras med andra
erbjudanden. Det pris som betalas vid tidpunkten för Ursprungsköpet gäller för och definierar värdet på
Orderkvittot. Priserna anges i svenska kronor (SEK) och inkluderar mervärdesskatt (moms).


2.2 Sängjättens Prisgaranti gäller inte vid köp av Produkt inom Konceptet. I övrigt, om inte annat framgår av dessa
villkor, gäller Sängjättens vid var tid gällande villkor.


2.3 Köp under Konceptet kan göras i Sverige via Sängjättens fysiska butiker eller via Sängjättens websida.
Produkter under Konceptet gäller endast för levereras inom Sverige.


2.4 Köparen av en Produkt vid Ursprungsköpet måste vara en fysisk person samt vara myndig eller inneha
målsmans godkännande för köpet och dessa villkor. Innehavaren av Orderkvittot behöver dock inte vara samma
person som den som genomför Ursprungsköpet och behöver inte vara nyttjare av Produkten. Om en till person
ska vara Innehavare ska dennes namn och födelseår meddelas Sängjätten vid Ursprungsköpet och stå angivet
under ”Referens för ytterligare förmånstagare” på Orderkvittot ovan.


2.5 Antalet Ursprungsköp som kan kvalificeras in under Konceptet är begränsat till fem (5) stycken per Innehavare.´


3 Användning av orderkvittot


3.1 Orderkvittot är personligt för Innehavaren och Orderkvittot ska tillsammans med giltig identifikationshandling
kunna uppvisas vid inlösen.


3.2 Orderkvittot kan inte på något sätt överlåtas från Innehavaren till annan. Rätten att använda Orderkvittot är strikt
personlig och knuten till Innehavaren.


3.3 I utbyte mot Orderkvittot får Innehavaren rätt till en ny Produkt till ett värde uppgående till samma belopp som
vid Ursprungsköpet. Ingen ränta utgår på värdet på Orderkvittot.


3.4 För det fall Innehavaren önskar köpa en Produkt till ett högre värde än Orderkvittot berättigar till, ska
Innehavaren betala den mellanskillnad som uppstår. Om Produkten som köps vid användning av Orderkvittot
istället har ett lägre värde erlägger Sängjätten inte någon mellanskillnad.


3.5 Den specifika Produkt som köptes vid Ursprungsköpet kan återlämnas till Sängjätten vid användning av
Orderkvittot. Sängjätten erbjuder kostnadsfri avhämtning av Produkten från Ursprungsköpet inom Sveriges
gränser. Rätten till sådan avhämtning gäller under förutsättning att av Sängjätten anlitad personal kan nå
avhämtningsplatsen med bil och att Innehavaren ser till att det är fri och obehindrad väg fram till platsen där
Produkten står. Avhämtningsrätten gäller inte om avhämtningen skulle innebära risk för arbetsskada hos den
eller de personer som hämtar Produkten.


3.6 Innehavaren kan bara använda Orderkvittot vid ett (1) tillfälle och den kan inte kombineras med andra
erbjudanden, förutom att två personer som båda har ett Orderkvitto kan kombinera sina Orderkvitton för att
köpa en ny, gemensam säng.


3.7 Vid användning av Orderkvittot ska Sängjätten erbjuda Innehavaren ett kvitto och erbjuda ett nytt Orderkvitto
till det värde som det köptillfället avser.


3.8 Sängjätten garanterar inte att betalning med Orderkvittot är möjligt vid alla köpställen vid samtliga tidpunkter,
exempelvis på grund av tekniska problem eller liknande.

3.9 Sängjätten förbehåller sig rätten att ändra utbudet av Produkter och priser över tid.

4 GILTIGHETSTID


4.1 Orderkvittot och Konceptet börjar gälla samma dag som leverans av Ursprungsköpet sker.


4.2 Innehavaren kan använda Orderkvittot efter att tio (10) kalenderår har passerat från utfärdandedatumet och så
länge Innehavaren är i livet. För två Innehavare som önskar använda två Orderkvitton för att köpa en ny
gemensam säng måste minst tio (10) kalenderår ha passerat från utfärdandedatumet för båda Orderkvitton.


4.3 Köparen/Innehavare ansvarar själv för att hålla reda på giltighetstiden för Orderkvittot.


5 BETALNING OCH ÅNGERRÄTT


5.1 Betalning med Orderkvittot är avgiftsfritt för Innehavaren.


5.2 Betalningar som gjorts med Orderkvittot kan inte återkallas.


5.3 Vid Ursprungsköpet erbjuds returrätt och vid sådant utnyttjande förfaller Orderkvittot. Vid köp under Orderkvittot
erbjuds ingen returrätt, utöver vad som gäller enligt tvingande lagstiftning.


6 ANSVAR


6.1 Sängjätten ansvarar enligt dessa villkor endast för direkta skador uppkomna genom uppsåtligt eller grovt
oaktsamt agerande av Sängjätten hänförligt till hanteringen av Orderkvittot.


6.2 Sängjätten åtar sig inget ytterligare ansvar, såsom för skador som orsakats av force majeure, oroligheter, krig,
naturkatastrofer eller andra händelser utanför Sängjättens kontroll.


7 PERSONUPPGIFTER


7.1 Sängjätten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som Innehavaren lämnar i
samband med köp såsom namn, adress och telefonnummer samt information om varor och summor av dina
gjorda köp. Sängjätten ansvarar för att personuppgifter hanteras i enlighet med gällande personuppgiftsregler.
Sängjätten behandlar Innehavarens personuppgifter för att utföra Innehavarens order, genomföra köpet,
underlätta vid kommande köp, möjliggöra uppdatering av orderstatus och fullbordande av Sängjättens
skyldigheter som kan följa av lagar och förordningar. Genom att göra ett köp hos Sängjätten godkänner
Innehavaren att motta direktmarknadsföring från Sängjätten via telefon, post, e-post och sms.


7.2 Sängjätten lämnar ut Innehavarens personuppgifter till samarbetande transportörer och reparations- och
serviceföretag för att kunna utföra leveranser av dina köp och reparationer under garantitiden. Om Innehavaren
väljer att delbetala sitt köp hos Sängjätten lämnar Sängjätten även ut information till sin
finansieringssamarbetspartner för att en kreditprövning ska kunna göras och för att registrera
betalningsmetoden.


7.3 För ytterligare information gällande personuppgiftshantering hänvisas till Sängjättens webbplats och Köpvillkor.


7.4 Köpare/Innehavare ansvarar för att meddela eventuella förändringar i kontaktuppgifter för att Sängjätten ska
kunna fullborda sitt åtagande under Konceptet.


8 Övriga bestämmelser


8.1 Svensk lag tillämpas på Orderkvittot och dess villkor.


8.2 Sängjätten förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor.


8.3 Om någon bestämmelse i dessa villkor är eller blir ogiltigt helt eller delvis ska detta inte påverka giltigheten och
genomförbarheten av de återstående bestämmelserna i villkoren.

Lokala prisavvikelser kan förekomma. Vi förbehåller oss rätten till prisändringar samt reserverar oss för eventuella fel på sangjatten.se.